Xổ số nhanh

08:47:00 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1879

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Các văn bản pháp luật hiện hành về công tác đấu thầu

LUẬT

STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực
1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 43/2013/QH13 Quốc hội Hiệu lực 1/7/2014
2 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản 38/2009/QH12 Quốc hội Còn hiệu lực trừ Điều 2
3 Luật Đấu thầu 61/2005/QH11 Quốc hội Hết hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH

STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực
1 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 63/2014/NĐ-CP Chính phủ Hiệu lực 15/8/2014
2 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 155/2013/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
3 Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích 130/2013/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
4 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 68/2012/ND-CP Chính phủ Đang có hiệu lực
5 Nghị định 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy đinh về đấu giá quyền khai thác khoáng sản 22/2012/NĐ-CP Chính phủ Đang có hiệu lực
6 NGHỊ ĐỊNH 21/2012/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải Nghị định 21/2012/NĐ-CP Chính phủ Đang có hiệu lực
7 Nghị định số 24/2011/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh -Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao 24/2011/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
8 Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 85/2009/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
9 Nghị định 58/CP 58/2008/NĐ-CP Chính phủ Hết hiệu lực

THÔNG TƯ

STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực
1 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 11/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 22/12/2015
2 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 10/12/2015
3 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về quy đinh việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Hiệu lực từ 01/11/2015
4 Thông tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa 05/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 01/8/2015
5 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 03/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hiệu lực từ 01/7/2015
6 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT, HSYC, HSMQT gói thầu dịch vụ tư vấn 01/2015/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
7 Thông tư quy định mức lương chuyên gia tư vấn trong nước khi áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian 02/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
8 Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế 11/2012/TT-BYT Bộ Y tế Còn hiệu lực
9 Thông tư Hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 01/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Còn hiệu lực
10 Thông tư quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Thông tư Bộ Công thương Còn hiệu lực
11 Thông tư quy định về việc đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyền của cơ quan nhà nước... 68/2012/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
12 Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế 01/2012/TTLT-BYT-BTC Bộ Y Tế, Bộ Tài chính Còn hiệu lực
13 Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 15/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
14 Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT 03/2011/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
15 Thông tư số 01/2011/QĐ-BKHĐT Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu 01/2011/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
16 Thông tư số 21/2010/TT-BKH Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 21/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
17 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu 20/TTLT-BKH-BTC Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
18 Thông tư số 13/2006/TT-BTM hướng dẫn về xuất nhập khẩu hàng hoá đối với nhà thầu trúng thầu 13/2006/TT-BTM Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Còn Hiệu lực
19 Thông tư số 10/2007/TTLT-BYT-BTC liên bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc\ 10/2007/TTLT-BYT-BTC Bộ Tài Chính ; Bộ Y Tế Còn Hiệu lực
20 Thông tư 17/2010/TT-BKH Hướng dẫn thí điểm đấu thầu qua mạng 17/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn Hiệu lực
21 Thông tư 11/2010/TT-BKH quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh 11/2010/TT - BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
22 Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 10/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
23 Thông tư 08/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu 09/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
24 Thông tư 09/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 09/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
25 Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá 05/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
26 Thông tư 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 04/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
27 Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp 03/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
28 Thông tư 02/2010/TT-BKH hướng dẫn chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ 02/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
29 Thông tư 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 01/2010/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
30 Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất 03/2009/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
31 Thông tư 63/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước 63/2007/TT-BTC Bộ Tài Chính Còn hiệu lực

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: