xổ số miền bắc hôm nay trực tiếp

05:01:27 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1279

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Chinhphu.vn - Ông Phạm Được, công tác tại Công ty Điện lực Đăk Nông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn quy định về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước quy định:“Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu”.

Ông Được muốn biết, trong trường hợp gói thầu xây lắp nhỏ hơn 5 tỷ đồng nhưng trong hồ sơ mời thầu không đưa phần ưu đãi này vào thì có được xem là vi phạm Nghị định nêu trên hay không?

Trường hợp nếu không đưa phần ưu đãi này vào hồ sơ mời thầu thì có thể loại hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Đối với trường hợp của ông Phạm Được, việc hồ sơ mời thầu không quy định gói thầu chỉ dành cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham gia đấu thầu là không phù hợp với quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nhà thầu là doanh nghiệp vừa và lớn theo quy định của pháp luật doanh nghiệp vẫn không được tham gia đấu thầu theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Liên quan đến quy định lựa chọn danh sách xếp hạng nhà thầu, bà Nguyễn Thị Hiếu phản ánh, bà Hiếu có tham khảo điểm d Điều 74Luật Đấu thầu quy định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Tuy nhiên, theo Nghị định số63/2014/NĐ-CP thì tất cả các gói thầu xây lắp và gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có nêu bước xếp hạng nhà thầu trong quy trình chi tiết (Điều 11, Điều 21, Điều 32) nhưng trong bước đánh giá hồ sơ dự thầu chỉ nêu: "Sau khi lựa chọn được danh sách xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên gia lập báo cáo gửi bên mời thầu xem xét" (Điều 18, Điều 30, Điều 39, Điều 47, Điều 52).

Bà Hiếu thắc mắc, vậy danh sách xếp hạng nhà thầu do chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt hay do bên mời thầu xem xét xếp hạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp như sau:

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (khoản 5, Điều 18; điểm b, khoản 3, Điều 30) quy định sau khi lựa chọn được danh sách xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên gia lập báo cáo gửi bên mời thầu xem xét. Quy định này được hiểu là tổ chuyên gia lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, trong đó có thứ tự xếp hạng nhà thầu gửi tới bên mời thầu để bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt theo quy định tại Điều 74 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Chinhphu.vn

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: