xổ số xổ số Hỏi đáp

Cơ quan ban hành Mã tài liệu
Cách đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu Chính phủ 63/2014/NĐ-CP
Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình Chính phủ 15/2013/NĐ-CP
Có được hiệu chỉnh sai lệch trong hồ sơ dự thầu không?
Giá gói thầu có bao gồm chi phí dự phòng?
Giải đáp về ưu đãi đối với đấu thầu trong nước
Gói thầu quy mô nhỏ, áp dụng loại hợp đồng nào?
Hỏi: Thế nào là nhà thầu có tư cách hợp lệ?
Hỏi: Xác định kinh nghiệm thực hiện hợp đồng khi đấu thầu
Không có quy định về gói thầu dịch vụ tư vấn quy mô nhỏ
Nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu Chính phủ 63/2014/NĐ-CP