xổ số miền bắc hôm qua

05:19:47 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1340

Mã tài liệu:

Ngày hiệu lực:

Về vấn đề đăng ký nhà thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia

Câu hỏi của bạnNguyễn Thị Hiếu:

Tôi được biết, theo quy định tại Điều 8, Nghị định số15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình tới cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử và các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng. Tại Thông tư số11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình cũng có nêu quy định việc cung cấp, tiếp nhận, xem xét, công bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực như sau: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Giám sát chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. Theo Điều 5, Luật Đấu thầu43/2013/QH13 thì tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư không có nêu tiêu chí “Đã công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử do Bộ Xây dựng quản lý” mà chỉ có nêu “Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, tuy nhiên theo Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014 thì hiện nay chưa bắt buộc nhà thầu tham dự thầu phải có tên được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tôi muốn hỏi, tiêu chí “Đã công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trên trang thông tin điện tử do Bộ Xây dựng quản lý” có bắt buộc phải đưa vào để đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu trong việc lựa chọn nhà thầu trong các lĩnh vực a, b, c, d, đ, e, g, h nêu trên hay không?

Cơ quan trả lời: Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, nhà thầu có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 5. Riêng đối với điều kiện nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ bắt buộc áp dụng khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà thầu (điểm a, khoản 5, Điều 129 Nghị định số63/2014/NĐ-CP và Văn bản số 5356/BKHĐT-QLĐT ngày 18/8/2014). Theo đó, ngoại trừ điều kiện về đăng ký nhà thầu thì việc quy định và đánh giá tư cách hợp lệ của nhà thầu căn cứ vào các điểm từ a đến h khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu đã nêu.

Nguồn: 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ'

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: