Xổ số Hồ Chí Minh ISO 9001:2015

Cơ quan ban hành Mã tài liệu
1- Sổ tay chất lượng STCL-ISO9001:2015
2- Hồ sơ chất lượng HSCL-ISO9001-2015
3- Hồ sơ đánh giá nội bộ VCC HSDGNB-ISO9001-2015
4- Các biểu mẫu CBM-ISO-9001-2015