Kết quả xổ số Miền Nam Văn bản mới

Cơ quan ban hành Mã tài liệu
14 dịch vụ đo đạc, bản đồ phải có giấy phép
2 chế độ nâng bậc lương trước thời hạn
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị Bộ Xây dựng 12/2012/TT-BXD
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng Bộ Xây dựng 20/2014/TT-BXD
Bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng 50/2014/QH13
Bỏ quy định chủ đầu tư tự nghiệm thu công trình
Bổ sung quy định điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng xây dựng Chính phủ 48/2010/NĐ-CP
Bộ Xây dựng công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011 (20/8/2012) Bộ Xây dựng 725/QĐ-BXD
Bộ Xây dựng Công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012 Bộ Xây dựng 439/QĐ-BXD
Các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật lao động năm 2012 Chính phủ 66/2013/NĐ-CP