xổ số miền bắc minh ngọc

05:13:57 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1335

Mã tài liệu: 113/2009/NĐ-CP

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư - Ngày 15/12/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư. Nghị định này quy định về nội dung giám sát, đánh giá và việc tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư và ho

Theo Nghị định này, đối với các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên, chủ đầu tư tự tổ chức kiểm tra thường xuyên dự án đầu tư do mình làm chủ đầu tư, người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức kiểm tra dự án đầu tư do mình quyết định đầu tư ít nhất 01 lần đối với các dự án có thời gian thực hiện dài hơn 12 tháng; các dự án nhóm B trở lên phải thực hiện đánh giá ban đầu và đánh giá kết thúc dự án; các dự án có phân kỳ đầu tư theo giai đoạn phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai đoạn thực hiện. Khuyến khích chủ đầu tư dự án sử dụng các nguồn vốn khác thực hiện các đánh giá dự án đầu tư như quy định nêu trên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư. Bộ này có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong toàn quốc; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư trong phạm vi toàn quốc; chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, đánh giá các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A. Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện theo dõi, kiểm tra, đánh giá dự án các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của mình và các dự án do mình cấp giấy chứng nhận đầu tư; giám sát việc thực hiện theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai, đảm bảo môi trường của các dự án trên địa bàn của tỉnh, thành phố.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2010.

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: