Xổ số Power 6/74

04:16:48 - 29/11/2015 - Số lần xem: 1045

Mã tài liệu: 121/2012/BTC

Ngày hiệu lực:

Cơ quan ban hành: Bộ tài chính

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 21/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng. Thông tư này xoay quanh bốn (04) nội dung chủ yếu sau đây:

          1. Các quy định về Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông.

          2. Các quy định về Hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị.

          3. Các quy định về Ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát.

          4. Các quy định về Ngăn ngừa xung đột lợi ích giữa các thành viên, chế độ báo cáo và công bố thông tin.

          Theo Thông tư này, các công ty đại chúng phải xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của mình các quy định liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như trình tự, thủ tục triệu tập, cách thức đăng ký tham dự, biểu quyết, cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu...

Bình luận
*Tên của bạn:


*Email:


*Nội dung


Mã xác nhận: