Xổ số miền Bắc có bao nhiêu

Cơ quan ban hành Mã tài liệu
Nghị định 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư Chính phủ 113/2009/NĐ-CP
Thông tư 13/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư 13/2010/TT-BKH
Thông tư 23/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư Bộ Kế hoạch Đầu tư 23/2010/TT-BKH